1. Splošna določila

  Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja, ki jo skleneta Aviatic d.o.o. (v nadaljevanju Aviatic) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja na določen turistični aranžma.

  Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Aviatic, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke ali splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

  V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani aviatic.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer Aviatic kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

  Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Aviatic-a in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

 2. Prijava

  Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Aviatic, v katerikoli Aviatic-ovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Aviatic in potnik skleneta pogodbo/prijavnico, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave v višini 12,50 EUR na prijavnico/voucher. Za sestavo zahtevnejših ponudb turističnih aranžmajev po naročilu Aviatic zaračuna 30,00 EUR na prijavnico/voucher.

  V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika oz. podpisana prijavnica s strani potnika je zavezujoča in od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka Splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane prijavnice/pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v pisni ali ustni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave in/ali aranžmaja, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

  Pogodba/prijavnica se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Aviatic-a. Ob rezervaciji na povpraševanje (poizvedbo) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše prijavnico (pogodbo o rezervaciji). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na povpraševanje potrdi. V kolikor se potnik odloči za rezervacijo (povpraševanje ali ponudbo) z opcijo s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča za organizatorja v primeru višje sile ali zaustavitve prodaje s strani dobavitelja kapacitet.

 3. Plačilo

  Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v Aviatic-u oziroma pooblaščeni agenciji ali ko Aviatic prejme plačilo na transakcijski račun. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jih potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja.

  Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da potnik preostalega dela aranžmaja ne plača v predvidenem roku se šteje, da je odpovedal aranžma in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VII. točke teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

  Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji, določenimi s Posebnimi pogoji in navodili za turistične aranžmaje ali s posebnimi pogoji poslovanja oz. programom, udeležbo na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

  Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher in/ali potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz.aranžma.

  Potnik lahko plača z gotovino ali drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila turističnega aranžmaja ali druge storitve Aviatic-a, Aviatic v primeru vračila v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

  Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

 4. Cene

  Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Aviatic si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

  O morebitni spremembi cene potovanja Aviatic potnika obvesti. Aviatic lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene, na kraju samem. V tem primeru Aviatic ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

  Aviatic lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

  Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si potnik lahko izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

 5. Storitve, vštete v ceni aranžmaja

  Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje.

  Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

 6. Posebne storitve

  Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

  V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev le na prijavnem mestu ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja.

  Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Aviatic-a v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

 7. Potnikova odpoved ali sprememba potovanja

  Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Aviatic pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja.

  Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Aviatic-u povrniti administrativne stroške v višini 12,50 EUR na napotnico/voucher. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

  - 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve = 10% cene aranžmaja

  - 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve = 20% cene aranžmaja

  - 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve = 30% cene aranžmaja

  - 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve = 80% cene aranžmaja

  - 7 do 1 delovni dan do 17.00 ure pred dnevom pričetka opravljanja storitve = 90% cene aranžmaja

  - na dan opravljanja storitve ali neudeležba brez odpovedi = 100% cene aranžmaja

  Višina stroškov odpovedi kadar Aviatic ni organizator potovanja je določena s Splošnimi pogoji ali drugim aktom odgovornega organizatorja.

  Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Aviatic-u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

  Ob odpovedi potovanja mora potnik predložiti podpisan odpovedni dokument. V primeru, da pisne odpovedi ne predloži, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti.

  V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe/prijavnice z Aviatic-om, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

  V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Aviatic-a zaradi nepravilno opravljene storitve, nima potnik pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanje cene.

  Potnik lahko po sklenitvi pogodbe/prijavnice spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Aviatic potniku administrativne stroške v višini 12,50 EUR; v primerih, ko so stroški višji, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

 8. Odstopnina / Zavarovanje rizika odpovedi

  Potnik lahko ob prijavi vplača tudi zavarovanje rizika odpovedi potovanja, ki velja v primeru nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti potnika in ostalih na prijavnici/pogodbi oz. ožjih družinskih članov (zakonec, starši, otroci), zaradi česar bi moral potnik potovanje odpovedati. Povračilo vplačanega aranžmaja se uveljavlja le ob predložitvi dokumentacije, ki je navedena na prilogi k zavarovalni polici. Cena zavarovanja znaša 3,5% vrednosti turističnega aranžmaja + 6,5% davka od zavarovalnih poslov. Pri nakupu letalskih vozovnic je cena zavarovanja 3,85% vrednosti vozovnice + 6,5% davka od zavarovalnih poslov.

  Odstopnino se prijavi in plača ob sklenitvi nakupa aranžmaja oz. letalske vozovnice. Preložiti je treba rojstne podatke in naslov bivališča. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino oz. zavarovanje aranžmaja za primer odpovedi, ima Aviatic pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 15,00 EUR po prijavnici/voucherju oz. letalski vozovnici. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja do dneva odhoda pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane zavarovalne premije.

  Zahtevka za uveljavitev povračila vplačanega aranžmaja na osnovi vplačane premije zavarovanja za primer odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

 9. Odpoved potovanja ali sprememba potovanja

  Aviatic si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembo programa potovanja. Aviatic si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

  Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

  - za potovanje z avtobusom - najmanj 40 potnikov po avtobusu

  - za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov v posamezni skupini

  - za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini

  - za potovanje s posebnimi najetimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.

  Aviatic si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe/prijavnice, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Aviatic pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da te pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

  Aviatic lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Aviatic-om, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa ni o tem obvestil Aviatic-a.

  Aviatic si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Aviatic ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

  Aviatic ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Aviatic odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru Aviatic-ove odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bila s programom zahtevana. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Aviatic potnika nemudoma obvesti. Aviatic ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Aviatic-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Aviatic namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 10. Potovalni dokumenti

  Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Aviatic za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova na odgovarja.

  Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Aviatic po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Aviatic, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Aviatic potniku ne vrača. Aviatic ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Aviatic-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar Aviatic-u v roku, določenem v programu ali ponudbi, ne dostavi potrebnih dokumentov za ureditev vizuma.

  Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu, je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja oz. letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

 11. Obvestila pred odhodom / potovanjem

  Potnikom, prijavljenim na enodnevne izlete in na počitnice z lastnim prevozom Aviatic obvestila pred odhodom ne pošilja. Za potovanja, poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme, se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve pošiljanja dokumentov, povezanih s potovanjem, nosi potnik.

 12. Zdravstveni predpisi

  Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe/prijavnice o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.

  V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Aviatic ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

 13. Prtljaga

  Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik; ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage oz. drugih dragocenosti v hotelu.

  Prijave izgubljene, ukradene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel oz. policijsko postajo. Za prevoz posebne prtljage, kot so npr. deska za surfanje, kolo, oprema za golf.. mora potnik prevozniku plačati doplačilo, po navadi ob odhodu direktno na letališču, so pa tudi izjeme. V vsakem primeru pa je obvezno prevoz tovrstne opreme najaviti že takoj ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je večinoma brezplačen, pri nizkocenovnih prevoznikih pa je večinoma brezplačna le osebna prtljaga.

  Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage po določilih prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam, na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

  V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

  Aviatic ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov in prevoznih sredstev.

 14. Točnost prevoznikov

  Aviatic ne odgovarja za točnost prevoznikov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Aviatic ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe voznega reda oz. prevoznega sredstva. Aviatic si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk ali slabega vremena, nanje pa Aviatic nima vpliva.

  Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.

 15. Izguba dokumentov

  Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 16. Informacije

  Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Aviatic-a bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno štejejo za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato Aviatic ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

 17. Kategorizacije namestitvenih objektov in splošno o hišnih redih

  Namestitve v ponudbah in programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje ponudbe oz. programa, na katero Aviatic nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oz. v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Aviatic tudi nima nobenega vpliva in ni odgovoren če se v času med prijavo in koriščenjem storitve zamenja lastniška struktura in / ali ime objekta, ki ga je gost rezerviral. Aviatic ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovi ponudbi ali programu. Hišni red, prehrana, storitve, plaža, kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente Aviatic nima nikakršnega vpliva. Pri aranžmajih “all inclusive” je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, ker niso vse take ponudbe enake. Običajno je osnovna storitev polni penzion ter všteta lokalna pijača ob obrokih.

 18. Reklamacije oziroma pritožbe

  Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, neposredno izvajalcu storitev (recepciji hotela), predstavniku oziroma pooblačeni lokalni agenciji ter od njih pridobiti pisno potrdilo, da so z reklamacijo seznanjeni. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe, kvaliteta hrane..), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode oz.odškodnine.

  Potnik lahko vloži reklamacijo v predpisanem roku. Brez pisne reklamacije Aviatic ne obravnava zahtevkov za znižanje cene ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj reklamacijo pošlje na naslov: AVIATIC d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana. Reklamacija mora biti podpisana , vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Aviatic take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

  Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega zneska aranžmaja. Če po krivdi Aviatic-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Aviatic pravico do odpovedi aranžmaja oz. spremembo programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona.

 19. Uporaba podatkov

  Aviatic vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom prijavnice/pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi Aviatic-a in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje

 20. Paketni turistični aranžmaji - posebna določila zakona o varstvu potrošnikov

  Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):

  Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike

  Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve

  Dogodek Rok
  Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom
  Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja.
  Rok za reklamacijo 2 meseca od konca potovanja
  Odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije
  Menjava stranke na željo stranke 8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke
 21. Končna določila

  V vseh cenah iz ponudbe Aviatic-a je vključen davek na dodano vrednost.

  V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

  Ti splošni pogoji veljajo za vse prijave/pogodbe sklenjene od dneva objave pogojev.

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

 1. V primeru namestitve v apartmajih

  V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00.

 2. V primeru posamezne prijave ob namestitvah v dvoposteljnih sobah

  V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka V. točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti Aviatic-u, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspel najti. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

 3. Za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje

  Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejemajo vse poslovalnice Aviatic-a in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60 dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti potovanja oz. aranžmaja, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja.

  V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja, Aviatic ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje. Aviatic ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem. Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Aviatic ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

 4. Za aranžmaje zima – smučanje

  Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Aviatic ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.

 5. Za aranžmaje, kjer Aviatic ni organizator potovanja

  V primerih, da Aviatic ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da Aviatic prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

 6. Telefonska prodaja turističnih aranžmajev oz. potovanj

  V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

  1. s posredovanjem številke kreditne kartice ob nakupu nekaterih letalskih vozovnic. V kolikor potnik ob telefonski prijavi Aviatic-u posreduje številko svoje kreditne kartice, s katero plačuje vozovnico, z namenom plačila le-te, šteje, da je pogodba razveljavljena, če plačilo ni odobreno s strani potnikove banke ali bančnega operaterja.

  2. v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 24 ur od ponedeljka do petka od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši rok. Aviatic izvrši rezervacijo šele po prejetem plačilu, zato je možno, da določeni aranžma ni več na razpolago. V primeru, da potnik dogovorjenega zneska ne plača v dogovorjenem roku in / ali da ponujene kapacitete po prejetem plačilu niso več na razpolago, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena in se potniku vrne vplačani znesek.

  Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

 7. Prodaja turističnih aranžmajev po internetu

  V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po internetu, veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na Aviatic-ovi internetni strani oziroma na internetni strani posrednika. V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani, nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani.

  Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno Aviatic-ovo storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku do 24 ur po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

 8. Potovanje z otroki

  V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje. Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

 9. Potovanja v zadnjem hipu ali Last minute aranžmaji in "no name" namestitve

  Pri tovrstnih aranžmajih (no name, fortuna, ruleta in podobno) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. to pomeni, da izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive....). Zato upoštevajte, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča ...), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko...). Nadalje vam v primeru rezervacije več sob organizator ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.